Motionsklubben


§ 1.​Foreningens navn er Motionsklubben. Foreningens hjemsted er Vordingborg kommune.


§ 2.​Foreningens formål er at udbrede interessen for at dyrke motion.


§ 3.​Som medlemmer af foreningen kan optages alle over 18 år, der har eller har haft ansættelse ved
​Vordingborg kommune samt ægtefæller og personalet fra Vordingborg Politi.

​Personer der ikke opfylder ovenstående kan kun optages som medlemmer, når en enig bestyrelse kan anbefale det.


§ 4​Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen af foreningens bestyrelse.​Første kontingentopkrævning afleveres af medlemmet i eget pengeinstitut for tilmelding til PBS.
​Ved indmeldelse betales et administrationsgebyr på 150 kr..


§ 5.​Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med mindst en måneds varsel før den tilmeldte periodes udløb. Bestyrelsen kan dog godkende udmeldelse ved sygdom eller andre særlige omstændigheder.
Fortsætter man som medlem udover denne periode, kan udmeldelse kun ske med mindst 3måneders varsel, at regne fra den 1. i en måned.
Når et medlem er kommet i kontingentrestance for 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere medlemmet af foreningen.
Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.


§ 6.​Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag i foreningen. Dagsordenen bekendtgøres

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.
Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle aktive medlemmer af foreningen har stemmeret, og er valgbare.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtige uanset det fremmødte antal medlemmer.
Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.


§ 7.​1. Valg af dirigent. 8. Valg af suppleanter.
2. Beretning. 9. Valg af revisorer.
3. Regnskab 10. Valg af revisorsuppleanter.
4. Indkomne forslag . 11. Eventuelt.
5. Valg af formand.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.


§ 8.​Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/2 af foreningens medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesvarsel gælder bestemmelserne i § 6.§ 9.​Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, dog således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal og kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde med næstformand og sekretær.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter hvert år for 1 år ad gangen, disse prioriteres.
Der vælges 2 revisorer på skift for 2 år ad gangen.
Der vælges 2 revisorsuppleanter hvert år for 1 år ad gangen, disse prioriteres.


§ 10.​Foreningens regnskabsår er fra 1.11. – 31.10.
Revideret regnskab og status forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.


§ 11. Vedtægtsændringer kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Forslag herom skal være fremsendt rettidigt til formanden jfr. § 6.


§ 12. Foreningens opløsning kan finde sted på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og kun hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
​​Indkaldelse hertil med varsel som til ordinær generalforsamling i.h.t. § 6.


§ 13. I tilfælde af foreningens opløsning, skal de evt. aktiver, der er i behold anvendes til idrætslige formål. Til hvilke afgøres endeligt på den sidste af de 2 ekstraordinære generalforsamlinger.


§ 14.​Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens midler.

—————————

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling.


Motionsklubben

Åbningstider: Døgnåben

Kontor åbent: Mandag 16.30 – 17.30